TODO supply a title
חוות דעת רואה חשבון

חוות דעת חשבונאית ממשרדנו הופכת את הקערה על פיה

באוגוסט 2012 נפל דבר בעניין התובענות הייצוגיות כאשר בית המשפט העליון דחה ערעור שהגיש אדם לאחר שקודם לכן חוייב ע"י בית המשפט המחוזי לשלם מס על הכנסה שנבעה לו מסכומים שקבל כתובע ייצוגי.

קראו עוד

תביעה ייצוגית

באוגוסט 2012 נפל דבר בעניין התובענות הייצוגיות כאשר בית המשפט העליון דחה ערעור שהגיש אדם לאחר שקודם לכן חוייב ע"י בית המשפט המחוזי לשלם מס על הכנסה שנבעה לו מסכומים שקבל כתובע ייצוגי.

קראו עוד

פוליסת "אובדן רווחים" בבית העסק

רבים מבעלי העסקים נוטים לראות בנזק הישיר העלול להגרם לעסקם כתוצאה מאירוע פריצה, שריפה, הצפה וכד' כנזק אותו הם צריכים לבטח

קראו עוד

חוות דעת רואה חשבון

אנשי עסקים כמו גם אנשים פרטיים, פונים בעת הצורך למשרד רואה חשבון מוסמך על מנת שיחווה דעתו המקצועית בעניינים שונים ומגוונים.

קראו עוד

פיצוי מלא מחברת הביטוח - הגם שלא מולאו כל תנאי הפוליסה

פסק הדין של בית המשפט העליון שפורסם 4 ימים לאחר הודעתו זו של היועץ (ב-15/09/2013), עשה לי מעט סדר כדלקמן:

קראו עוד

פיצוי מחברת ביטוח, ללא רכישת ביטוח

האם ניתן לקבל פיצוי מחברת הביטוח בגין רכיב ביטוחי שלא נרכש במסגרת הפוליסה ?

קראו עוד