TODO supply a title
 ראיית חשבון >

הצהרת הון

הצהרת הון (ויש המכנים אותה "צרת הון") הינה חלק מהדו"חות אשר בסמכותו של פקיד השומה לדרוש במסגרת הסמכויות שהוענקו לו בסעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה. זאת, ללא קשר לדו"ח השנתי המחוייב בהגשה עפ"י סעיף 131 לפקודת מס הכנסה.


הצהרת הון הינה דיווח מרוכז לגבי כלל הנכסים וההתחייבויות של התא המשפחתי ליום מסויים, והיא משמשת ככלי מדידה נוסף של רשויות המס לצורך ביקורת על הכנסותיהם המדווחות של הנישומים .

במידה וישנו גידול בלתי מוסבר בהון, עלול פקיד השומה לפרש זאת כגידול הנובע מאי דיווח על כלל ההכנסות ולהגיש דרישה לתשלום מס המשקף לדעתו גם את ההכנסות הבלתי מדווחות שהביאו לגידול בהון הבלתי מוסבר. במידה ולא מושגת הסכמה בין הצדדים ועניין השומה שהוצאה ע"י פקיד השומה מגיע לכדי דיון בבית המשפט, מוטלת בד"כ על הנישום החובה להוכיח כי דיווח כראוי על הכנסותיו, ולהסביר בצורה המניחה את הדעת כי הגידול בהון תואם את הדיווחים על ההכנסות במהלך השנים.
בפסיקה נקבע יותר מפעם אחת כי עצם קיומם של הפרשי הון בלתי מוסברים מהווים עילה מספקת לחיובם של הפרשים אלו במס הכנסה.

בדרך כלל, הדרישה להצהרת הון מגיעה לאחר פתיחת תיק עצמאי ברשות המיסים או לאחר התאגדות אנשים כחברה. כמו כן, שכירים בעלי הכנסות גבוהות (כפי שנקבע בתקנות מ"ה) המחוייבים בהגשת דו"חות שנתיים עשויים להדרש להגשת הצהרת הון.
מיום הדרישה להצהרת ההון עומדים למקבל הדרישה 120 ימים להגשתה. כל איחור בהגשת הצהרת ההון תגרום להטלת קנס בגין כל חודש פיגור לפי סעיף 188 (ז) לפקודת מס הכנסה, וכן מהווה הדבר עבירה פלילית על פי סעיף 215 לפקודה. רישום פרטים כוזבים בהצהרה או השמטת נכסים בבעלות מגיש ההצהרה מהווים עבירה פלילית על פי הוראות סעיפים 216 ו- 220 לפקודת מס הכנסה.

לאור כל האמור לעיל מתחדדת החשיבות בהכנה מקצועית ואחראית של דו"ח זה ע"י בעל מקצוע מנוסה ומיומן.
בעל מקצוע מיומן ומנוסה יוכל לבדוק נכונה אם נוצרו הפרשי הון בין השנים, ולמצוא את הדרכים ליישב את ההפרשים הבלתי מוסברים עם הדיווחים השנתיים על ההכנסות. בדיקות יסודיות שייעשו ע"י בעל מקצוע עשויות לגלות נכסים שהושמטו בטעות מהצהרות הון קודמות וכן הסברים הגיוניים שנשכחו מהנישומים.

בדיקות שכאלה שייעשו בטרם הגשת ההצהרה עשויות לחסוך עוגמת נפש ואי נעימות מהנישומים ומניעת הגשת דו"חות מוטעים.
הדרישה להצהרת הון מגיעה בממוצע אחת ל- 5 שנים, אם כי נתקלנו במקרים בהם נדרשה הצהרת הון לאחר 3 שנים מההצהרה הקודמת ולחילופין לאחר שחלפו 10 שנים ויותר. גם לסיווג הענף בו עוסקים הנישומים עשוייה להיות השפעה על תדירות הדרישה להצהרת ההון.

הצהרת ההון הראשונה הינה החשובה מכל היות והיא תשמש כבסיס וכנקודת פתיחה להצהרות שתבואנה לאחר מכן.

הפרש הון יתגלה לאחר ביצוע הבדיקה כדלקמן:

סך ההון הנקי בהצהרת ההון הנוכחית

בקיזוז סך ההון הנקי בהצהרת ההון הקודמת

ובקיזוז הכנסותיו המדווחות של הנישום

ובקיזוז התשלומים ששילם לרשויות בגין הכנסות אלה
(מס הכנסה, ביטוח לאומי)

ובקיזוז כלל הוצאות המחיה התואמות.


הוצאות המחיה התואמות מחושבות לפי טבלאות, אשר מפורסמות ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הן מחושבות לפי עשירוני הכנסה ומספר הנפשות בבית.

ישנן 6 טבלאות, אשר מחולקות לפי רמת החיים (נהוג להשתמש בטבלה 3 או 4). חלק מהטבלאות הן באחוזים מהכנסה וחלקן בסכומים.

הוצאות המחיה כוללות את כל ההוצאות השוטפות הנדרשות לקיום היומיומי כגון : ביגוד, מזון, בילויים, רכב,חינוך, בריאות וכיו"ב.
אם תוצאת החישוב שבוצע הינה סכום חיובי, משמע כי נוצר הפרש הון בלתי מוסבר.

יש למצוא הסברים למקורות כספיים אחרים שיהיה בהם בכדי להסביר את הפרשי ההון (ירושות, מתנות, זכייה בהגרלות, פיצויים, הלוואות וכד').

במידה ולא נמצאו די מקורות להסבר הפרשי ההון ואו שההסברים שנמסרו או חלקם לא מקובלים על פקידי השומה, או אז (במידה וההצהרה נכללה בדו"חות הנבדקים ע"י פקידי השומה) סביר להניח שההנחה תהיה שהגידול בהון נובע מהכנסות שלא דווחו. במצב שכזה תוצא למגיש ההצהרה שומה חדשה ויוטל עליו לשלם סכומים נכבדים הכוללים קנסות, ריביות והפרשי הצמדה.
חשוב מאוד להדגיש כי מעבר לפינה ימתינו לנישום בסבלנות רבה שלטונות מע"מ וביטוח לאומי כדי לדרוש גם הם את חלקם.

מאמר זה נועד להעשרת המשתמש/ת ואינו מהווה בשום צורה ייעוץ חשבונאי או מקצועי מכל מין וסוג שהוא, ומצריך בדיקה נוספת וייעוץ אישי וספציפי.


אודותינו:

רו”ח שלמה רייטר, בעל ניסיון של יותר מ-30 שנה כיזם, כבעלים וכמנהל של עסקים בתחומים מגוונים.משרד רו”ח שלמה רייטר מעניק ללקוחותיו שירותים מגוונים בתחום ראיית החשבון, ניהול חשבונות וייעוץ עיסקי וכלכלי.

המשרד, הממוקם ברחובה הראשי של העיר הרצליה, נותן מענה תפור אישית ומקיף לכל לקוח ולקוח עפ”י צרכיו. משרד רו”ח שלמה רייטר מחוייב במתן שירות מקצועי, אמין, עדכני ומדויק לכל לקוח ולקוח. חניה זמינה ללקוחות המשרד.