TODO supply a title
 ראיית חשבון >

אפשרויות הרישום במע"מ לצורך פעילות עיסקית

לצורך ביצועה של פעילות עיסקית בישראל, קיימת החובה לפתיחת תיק במע"מ באחת מן האפשרויות המפורטות להלן:


• חברה בע"מ - Limited Company
חברה בע"מ הינה התאגדות עסקית של אנשים לשם ביצוע פעילות עסקית.
חברה בע"מ היא גוף משפטי נפרד מבעליה, והם ערבים ואחראים להתחייבויות בגובה ערך המניות שהם מחזיקים.

קיימים שני סוגי חברות בע"מ:

- חברה פרטית (Private Company) - אחד עד חמישים איש.

- חברה ציבורית (Public Corporation) - שבעה אנשים או יותר, נסחרת בבורסה ומחויבת לדיווחים שוטפים לציבור ולשקיפות.

עוסק מורשה - Licensed Dealer
עוסק מורשה מחויב לנהל ספרי הנה"ח, לדווח על עסקאותיו למע"מ (מקזז את המע"מ שגבה מהמע"מ ששילם) ולמס הכנסה (משלם מקדמות מס) מידי חודש או חודשיים (תלוי במחזור העסקאות השנתי, הסף הוא בערך 1,5000,000 ₪ מחזור שנתי).
[מסוג עוסק יחיד (Registered Trader/Dealer)]

עוסק פטור - Exempt Dealer
עוסק שמחזור הכנסותיו השנתיות אינם עוברות סף מסוים שמתעדכן אחת לשנה (בקירוב 75,000).
עוסק פטור מנהל ספרים בצורה פשוטה ביותר, הוא אינו גובה מע"מ ולא מקזז מע"מ ומדווח על עסקאותיו למע"מ אחת לשנה, אסור לו להוציא חשבונית מס אלא רק קבלות.
[מסוג עוסק יחיד (Registered Trader/Dealer)]

שותפות – Partnership
ישות עסקית שבה חוברים 20-2 איש לשם ביצוע פעילות משותפת במכירה של מוצרים או מתן שירותים.

מאמר זה נועד להעשרת המשתמש/ת ואינו מהווה בשום צורה ייעוץ חשבונאי או מקצועי מכל מין וסוג שהוא, ומצריך בדיקה נוספת וייעוץ אישי וספציפי.

אודותינו:

רו”ח שלמה רייטר, בעל ניסיון של יותר מ-30 שנה כיזם, כבעלים וכמנהל של עסקים בתחומים מגוונים.משרד רו”ח שלמה רייטר מעניק ללקוחותיו שירותים מגוונים בתחום ראיית החשבון, ניהול חשבונות וייעוץ עיסקי וכלכלי.

המשרד, הממוקם ברחובה הראשי של העיר הרצליה, נותן מענה תפור אישית ומקיף לכל לקוח ולקוח עפ”י צרכיו. משרד רו”ח שלמה רייטר מחוייב במתן שירות מקצועי, אמין, עדכני ומדויק לכל לקוח ולקוח. חניה זמינה ללקוחות המשרד.