TODO supply a title

פטור מאחריות

לתשומת לבכם:


1. משרד רו"ח שלמה רייטר, שלמה רייטר והעובדים בו אינם נושאים באחריות לכל תוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם בגין שימוש במידע הכלול באתר זהו/או באמצעותו.


2. התכנים /המידע הכלולים באתר זה נועדו להעשרת המשתמש/ת ואינם מהווים בשום צורה ייעוץ חשבונאיי או מקצועי מכל מין וסוג שהוא ומצריכים בדיקה נוספת וייעוץ אישי וספציפי.


3. השימוש במידע שלא כאמור לעיל, הינו באחריותו/ה הבלעדית של המשתמש/ת.מטבע הדברים, אין לראות באתר זה ו/או במצוין בו ו/או בטקסט הימנו משום חוות דעת ו/או ייעוץ מכל מין וסוג שהוא.


4. כל הנעזר/ת ו/או המשתמש/ת באינפורמציה הכלולה באתר זה ו/או בכל עניין אחר הקשור בו, עושה זאת על אחריותו/ה בלבד.


5. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים המופעלים באמצעות צדדים שלישיים. משרד רו"ח שלמה רייטר אינו אחראי לתוכנם של אתרים אלה ולא ישא באחריות לתכנים אלה.


6. הנך רשאי/ת לערוך קישור לאתר זה בתנאי שקישור זה יבוצע לדף הבית שלנו.