TODO supply a title

שירותים לשכירים

בדרך כלל, שכירים אינם צריכים את שירותיו של רואה חשבון, שכן ההתנהלות הכספית שלהם נעשית על ידי רואה החשבון של החברה בה הם מועסקים. למרות זאת שירותים לשכירים נדרשים לעיתים כאשר נדרש תיאום או החזר מס, ששכירים רבים זכאים לו בתנאים מסוימים.

 


גובה ההחזר יכול להסתכם בכמה עשרות או כמה עשרות אלפי שקלים וכדאי לבצע את בדיקת הזכאות בכל מקרה.

 


רבים מבלבלים בין המושג תיאום מס להחזר מס.

 

 

תיאום מס

 


מתאם בין תשלומי מס ההכנסה על הכנסותיו של שכיר אשר עובד ביותר ממקום עבודה אחד.

 


כאשר לא מבוצע תיאום מס מקום העבודה שמוגדר כמשני מחויב לנכות 45% מס הכנסה על כל המשכורת, ללא התחשבות במדרגות המס הרגילות.

 


תיאום מס באופן עצמאי אפשרי אך דורש מילוי טפסים שונים והצהרות על מקורות ההכנסה, צילומים של תלושי משכורת משני מקומות העבודה והתרוצצות כללית במשרדי מס הכנסה.

 


את הטפסים ניתן להגיש לפקיד מס הכנסה או למעביד הנוסף. כאשר אדם עובד ביותר מקום עבודה אחד מומלץ מאוד לערוך תיאום מס כדי להפחית את גובה המס שהוא משלם.

 


החזר מס

 


נעשה בדיעבד, לאחר סיום שנת המס כדי לאפשר למי שלא ערך תיאום מס לקבל את הכספים המגיעים לו בחזרה ממס הכנסה.

 


את הבקשה להחזר מס ניתן להגיש עד 6 שנים אחורה. בדיקת החזרי מס כדאית גם כאשר אין יותר ממקור הכנסה אחד.

 


לעיתים קרובות סכומי המס ששולמו אינם מדויקים כך שמגיע לעובד החזר מס ובמקרים אחרים מגיעות לעובד נקודות זיכוי שלא צוינו בטעות ועוד.

 


רשימת המקרים בהם מגיעות לעובד שכיר נקודות זיכוי על המס היא ארוכה ושווה לבדוק את הזכאות בסוף כל שנה. משרד רואה חשבון שלמה רייטר מעניק שירותי בדיקת זכאות להחזר מס ללא עלות, ומסייע במיצוי זכויות הזכאות, במידה ויש כאלה, בצורה המהירה ביותר.