TODO supply a title

חוות דעת רואה חשבון

 


חוות דעת רואה חשבון

חוות דעת רואה חשבון עוסקת בנושאים כלכליים שבגינם עשויות להתגלע מחלוקות שונות.

 

לדוגמה חישובי ריבית, תחשיבי פיצויים, תחשיבי חלוקת רכוש שונים, הערכת שווי של נזקים שונים, הערכת שווי רכוש וחברות ועוד.


חוות הדעת של רואה חשבון יכולה להיות מוגשת בבית המשפט ולרשויות השונות כעדות מומחה לכל דבר ועניין והיא חיונית ליישוב סכסוכים בנושאים כספיים.

 

תחום חוות הדעת של רואי חשבון הוא תחום ייחודי למדי. לא ניתן למצוא משרדים רבים המעניקים שירות זה.

 

חוות דעת רואה חשבון שהוגשה לבית המשפט משקלה כעדות מומחה והיא מוגנת בפני ביקורת חיצונית. בית המשפט רשאי לזמן את כותב חוות הדעת לעדות ואי-התייצבותו למתן העדות עשויה להביא למחיקת חוות הדעת מהתיק הנדון.


חוות דעת רואה חשבון מוסמך חייבת להכיל את כל פרטיו של רואה החשבון שערך את חוות הדעת קרי שמו המלא, כישוריו, השכלתו וניסיונו בתחום. כמו כן עליו להצהיר במסמך כי אין לו שום קשר אישי לעניין הנבדק.


להצהרה זו, כמו לכל המסמך עצמו, תוקף משפטי. חוות הדעת אמורה להיות מסודרת ומחולקת לסעיפים שונים, ברצף הגיוני כשבסופה יופיעו בצורה ברורה המסקנות אליהן הגיע רואה החשבון כמו גם המלצותיו לביצוע.


חוות דעת רואה חשבון היא בעלת חשיבות גדולה בהכרעת סכסוכים כספיים שונים.

 

יש לה השפעה מכרעת על המשך התהליכים לפתרון הסכסוך וליישוב המחלוקות הכספיות השונות. החשיבות הגדולה שניתנת לחוות דעת רואה חשבון מקצועית מתחשבת בעובדה שהיא נערכת באופן בלתי תלוי על ידי איש מקצוע מומחה ותוך התחשבות בכל הגורמים הרלבנטיים.


על חוות הדעת להציג בסופו של דבר את התמונה המדויקת של כל הנתונים הכלכליים הרלבנטיים וגם את עיקרי המחלוקת על מנת לסייע לכל הגורמים הנוגעים בדבר להגיע להחלטות הנכונות המקובלות על ידי שני הצדדים.


כל מי שנקלע לסכסוך עסקי או כלכלי כלשהו בין שני אנשים פרטיים, בין שני גופים מסחריים, בין אדם פרטי לעסק וכו', עשוי להזדקק לחוות דעת רואה חשבון והיא נדרשת בכל תביעה משפטית בתחום הפיננסי.


ככל שחוות הדעת מבוססת ומנומקת יתר, וככל שהיא ברורה יותר להבנה, כך גדל הסיכוי שהמחלוקת תוכרע בעזרת חוות דעת זו.