TODO supply a title

מאזנים ודוחות כספיים

משרד רואה החשבון שלמה רייטר מתמחה בהכנת מאזנים ודוחות שנתיים כולל עריכתם והגשתם לרשויות המתאימות.

 

 

המאזנים והדוחות נדרשים עבור כל עצמאי וכל חברה עסקית, כשחלק מהחברות מחויבות בהגשת דו"ח רבעוני ולא רק דוח שנתי.

 

 


מאזנים ודוחות כספיים נדרשים עבור גורמים שונים והם מהווים מקור ידע חיוני ומקיף על הנעשה בחברה ועל מצבה הפיננסי.

 


כל דוח כספי מהווה סוג של סיכום כמותי לפעילות החברה וניתוח דוחות כספיים לאורך זמן יכול לשקף את מגמת הפעילות הכללית.

 


חובת הפרסום של המאזנים הכספיים חלה אמנם רק על חברות ציבוריות וחברות הנסחרות בבורסה, אך הנתונים העולים מדוחות אלה חיוניים גם עבור מנהלי החברה עצמה וגם עבור בעלי עניין שונים כמו משקיעים נוכחיים ומשקיעים פוטנציאלים, בנקאים, רשויות המס ועוד.

 


מאזנים ודוחות כספיים של חברות ציבוריות מתפרסמים בסיומו של כל רבעון וכוללים לא רק מאזן כספי וד"וח רווח והפסד אלא גם ד"וח מבקרים, שנערך על ידי רואה חשבון.

 


דוח שמחבר דירקטוריון החברה לגבי השינויים שעברה החברה במהלך התקופה ותוצאותיהם הפיננסיות, ד"וח תזרים מזומנים וכן הסברים שונים לסעיפי הדוחות המהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות עצמם.

 


בעלי העניין בחברה, שעבורם רלבנטיים מאזנים ודוחות כספיים, יכולים להתעניין בפרטים שונים מעט בדוחות:

 


משקיעים פוטנציאלים יתעניינו במצב החברה ובכדאיות ההשקעה בה.

 


לקוחות וספקים מעוניינים לראות מאזנים ודוחות כספיים כדי לבחון את יציבות החברה לאורך זמן.

 


בנקים ונושים יבחנו את יכולת הפרעון של החברה.

 


רשויות המס מעוניינות לראות את שורת הרווח התחתונה כדי לגבות את המס המתאים.

 


מנהלי החברה משתמשים בדוחות לצורך בחינת עמידה ביעדים שהוגדרו מראש ולצורך קבלת החלטות עתידיות.

 


חברות מתחרות יכולות לבחון את מחזור המכירות של החברה ופרטים נוספים.

 


מה אנחנו מציעים לכם?

 

 

משרד רואה החשבון שלמה רייטר מתמחה במקסום הרווח הנקי מפעילותו העסקית של העסק על ידי תכנון מס לגיטימי.

 


משמעותו של תכנון המס הלגיטימי בעת עריכת מאזנים ודוחות כספיים היא שימוש מושכל ונבון בפקודת מס הכנסה וחוקים אחרים וניצול מקסימלי של ההטבות להן זכאית החברה או הנישום כך שהוא ישלם כמה שפחות מס על כמה שיותר רווח.